Soesterberg - 0346 - 351 543

Privacyverklaring Aelivé Connect B.V.

Bij de uitvoering van de overeenkomst met u verwerkt Aelivé Connect B.V. persoonsgegevens van u. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

 1. Contactgegevens
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Aelivé Connect B.V. Onze bedrijfs- en contactgegevens luiden als volgt:
  Vestiging Bergambacht
  Pleinstraat 4
  2861 XH Bergambacht
  Nederland
  Telefoon: 0182-357757
  E-mail: Bergambacht@aelive.nl
  Website: www.aelive.nl
  Vestiging Soesterberg
  Amersfoortsestraat 76
  3769 AL Soesterberg
  Nederland
  Telefoon: 0346-351543
  E-mail: Soesterberg@aelive.nl
  Website: www.aelive.nl
  In geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de heer A. Bos.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Aelivé Connect B.V. verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie van u:

  • voor- en achternaam;
  • adres, postcode en woonplaats;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • gebruikersnamen en wachtwoorden;
  • IP-adressen;
  • locatiegegevens;
  • bankrekeningnummer;
  • btw-identificatienummer.
 3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo nodig contact met u te kunnen opnemen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van offertes, overeenkomsten en facturen, de verzending van producten naar het door u opgegeven
  adres, de aflevering en installatie van producten op het door u opgegeven adres, het verrichten van automatiseringswerkzaamheden, het oplossen van storingen en problemen en de verzending van nieuwsbrieven.
  Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.
 4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van de programmatuur die wij gebruiken voor het opmaken van offertes, overeenkomsten en/of facturen, vervoerders van de door u bestelde producten of derden die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten.
 5. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals overeenkomsten, facturen, order- en pakbonnen) gedurende 7 jaar te bewaren.
 6. Welke rechten heeft u?
  U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

  1. het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
  2. het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
  3. het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden);
  4. het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
  5. het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen op een andere leverancier, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe leverancier te verstrekken;
  6. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

   Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.

   Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zullen wij zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laten wij u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting.

 7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen voor zover dit binnen onze macht ligt. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.
 8. Cookies die wij gebruiken
  Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone op het moment dat u onze website bezoekt. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor een goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Daarnaast worden analytische cookies geplaatst van Google Analytics: deze cookies geven ons inzicht in de wijze waarop u de website gebruikt zodat wij de website kunnen optimaliseren en uw gebruikservaring kunnen verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u cookies handmatig verwijderen door binnen de browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.
 9. Vragen of klachten?
  In geval van vragen over deze Privacy Verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.